En compliment del RGPD EU 2016/679 (Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i el reglament i normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, us informem de la nostra política de privacitat.

  • Responsable del tractament: Viulafesta.cat. hola@viulafesta.cat
  • Finalitat: facilitar informació d’interès a les persones en relació amb activitats, establiments i esdeveniments de diferents municipis.
  • Legitimació: consentiment de la persona interessada o afectada. Qualsevol persona afectada o interessada pot retirar el consentiment en tot moment per via electrònica.
  • Destinataris: les dades obtingudes en el portal mai es cediran en cap cas a terceres persones o empreses
  • Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació a través del correu hola@viulafesta.cat.